foto
Forfatter av innlegget er Kjell Sandli, adm.dir., Næringsforeningen.

Kravet om et kollektivløft i regionen er også nylig presentert våre Stortingspolitikere på Mørebenken.

Ålesundregionen er i sterk vekst og utgjør en tett integrert byregion med et folketall på om lag 100.000 mennesker. Innpendlingen til Ålesund har økt med 50 prosent siden årtusenskiftet, og nærmer seg 9.000 personer.

I tillegg kommer reiser knyttet til fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter og reiser til og fra Ålesund lufthavn, Vigra.

Ålesundregionen er i tillegg den regionen i fylket som har størst potensial for å øke andelen kollektivreisende.

Les flere innlegg på smp.no!

Ambisiøse kollektivmål

Biltrafikkens andel av alle reiser skal søkes stabilisert på 50 prosent, kollektivandelen skal økes fra 4 til 15 prosent, sykkel til 8 prosent og fotgjengere til 27 prosent.

Og i fylkesplanen så har også Møre og Romsdal fylkeskommune lignende ambisiøse kollektivmål.

Begrunnelsen er at et moderne og effektivt kollektivtilbud er avgjørende for å knytte regionen tettere sammen, og at et godt kollektivnett vil bedre legge til rette for vekst og utvikling, og at et godt kollektivnett vil gjøre at man lettere når nasjonale klimamål.

Det konkluderes med at dagens kollektivtilbud er langt fra tilfredsstillende, og som en følge av dette er kollektivandelen av alle reiser lav.

En attraktiv Ålesundregion

Skal Ålesundregionen fremstå som attraktiv for innbyggere, fremtidige innbyggere, besøkende, næringsliv og investorer må regionen ha et attraktivt kollektivtransporttilbud.

Næringsforeningen vil derfor støtte strategier og tiltak som gjør Ålesundregionen til en mer integrert bo- og arbeidsregion. Det å knytte oss tettere sammen og gjøre reising mer enkelt og effektivt i hverdagen er derfor viktig.

Blant annet må ungdommen gis gode muligheter for å reise effektivt og billig kollektivt. Det er viktig at ungdommen tar hele regionen i bruk, på den måten blir man kjent med regionen og man får et regionalt eierforhold.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Hvor er mottiltakene?

Når folk flest ikke går over på kollektive reisemåter – hva bør man da gjøre? Det er ønskelig at mer av persontrafikken i Ålesundregionen løses ved hjelp av kollektivreiser.

Joda, det er store utfordringer knyttet til det å få folk over på kollektive reisemidler.

Vane, tilbud, komfort, kvalitet, regularitet, effektivitet, hensiktsmessighet, pris - årsakene kan være mange for at folk flest i Ålesundregionen tyr til privatbilen i hverdagen.

Dette er to tiltak som er lette å igangsette og hvor man lett kan måle effekten. Og man kan lett endre tiltakene hvis effekten uteblir.

Hva med å etablere et pilotprosjekt med en «Park and Ride» på Moa. Dette for å vinne erfaringer.

Samtidig må man etablere et attraktivt kollektivtilbud mellom Moa og sentrum basert på buss?

Dette vil være et regionalt tiltak som også gir mindre køer, forurensninger og helseskader langs vegene inn mot sentrum.

Belastningen med å bytte transportmiddel må altså gjøres mindre enn fordelen med å komme billig, raskt og effektivt til sentrum.

Og så hadde det vært spennende å prøve ut et prissystem på kollektivreiser som virkelig gjorde det attraktivt i forhold til bruk av privatbil?

Kjell SandliAdm.dir., Næringsforeningen

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.