Ålesundlista har i sin politiske plattform prosjekter som vil støtte opp under byens videre vekst og utvikling. Bypakken løser noen av utfordringene, men i kombinasjon med Brosundtunnelen, Borgundfjordtunnelen og bru til Ellingsøy (Hovdelandsambandet) så vil vi hente ut enda mer. Byen vil få en trafikkflyt som tar innbyggerne på alvor på en miljømessig og bærekraftig måte. En infrastruktur som avlaster belastede veistrekninger og åpner for nye måter å tenke kollektivtilbud på.

Ålesunds innbyggere er kanskje landets mest tålmodige. Det er snart 40 år siden innfartsveiprosjektet endte opp i en rundkjøring på Lerstad. Men, at vi i rushtrafikken opplevde det som «umusikalsk» å kjøre i fil nr. 2 fra Skuggen-tunnelen til rundkjøringen på Lerstad er spesielt.

Ålesundlista prioriterer etablering av infrastruktur som korter ned avstander og avlaster kritiske veistrekninger. Trafikkflyt på tvers og ikke bare på langs. Men hva mener jeg med på tvers?

Jo, i dag kjører vi inn og ut langs lange fjordarmer (Grytafjorden, Ellingsøyfjorden og Borgundfjorden) for å komme til sentrumsnære områder. Ved en trafikkstans i eksempelvis Ellingsøytunnelen, så blir veien lang for mange. Nødetatene har svært få alternativer ved ulykker.

I Ålesundlista sin politiske plattform vil jeg løfte fram følgende saker:

Med Brosundtunnelen vil gjennomgangstrafikken til og fra Aspøya og Hessa over Hellebrua bli lagt under bakken og borte fra der folk ferdes i sentrum.

Hovedlandssambandet (bru til Ellingsøy mellom Årset og Hovdeneset ved Olsvika) vil korte ned avstanden til et areal som i størrelse er ca. 1/3 av gamle Ålesund kommune sitt areal. Betydelige arealer for boligbygging, næring og industri gjøres bedre tilgjengelig. Man kan se for seg nye måter å tenke kollektivtrafikk på. Ringbuss-løsninger som tar hensyn til behovene for innbyggerne i Ørskog, Skodje, Ellingsøy, og de sentrumsnære områdene.

Store miljøgevinster for byens drikkevannskilde når tankbiler med farlig last kan omdirigeres til den nye bruforbindelsen. Brua løser også beredskapsbehovet for Ellingsøy-tunnelen.

Borgundfjord-tunnelen vil korte ned reisetiden mellom Ålesund sentrum til Sula/Langevåg med 30 minutter. Avlaster veier og vil bety mye for forretnings- og tjenesteutviklingen som skjer i både privat og offentlig regi i Sula i dag og i fremtiden.