Helsepersonellkommisjonen har slått fast at den begrensende faktoren i norsk helsevesen i årene fremover vil være mangel på fagfolk. Derfor må vi ha IT- systemer som understøtter klinisk arbeid på en god og effektiv måte, slik at man bruker minst mulig tid foran pc- skjermen og mest mulig tid med pasientene.

I vår arbeidshverdag som fastleger er journalsystemet vårt viktigste verktøy. For å kunne ha god arbeidsflyt og jobbe effektivt med pasientene, er vi avhengig av å ha brukervennlige og lettfattelige systemer som kommuniserer sikkert og godt med alle andre aktører i helsevesenet. Det har vi hatt i mange år allerede fra flere ulike tilbydere av journalsystemer tilpasset fastlege og legevakt.

Helseplattformen fremstår ikke som et slikt system.

Forutsetningene for å få hentet ut gevinstene det er kalkulert med at man skal oppnå, er at Helseplattformen faktisk kan levere på brukervennlighet og effektivitet, og at både sykehus, fastleger og kommunehelsetjeneste er på samme system.

Til tross for stadige forsikringer fra Helse Midt- Norge og Helseplattformen om at nå går alt så meget bedre, at alle feil er rettet og at forbedringer er rett rundt hjørnet, så beskrives virkeligheten på bakken som en helt annen. I klinikken er det like tungvint og tidkrevende i bruk fortsatt, med økt risiko for pasientene og fortvilte og motløse leger som søker seg bort fra Midt-Norge som resultat.

I Møre og Romsdal har man per 1. november mer enn 26000 pasienter uten fastlege og det er 36 hjemler uten fastlege. 10 prosent av befolkningen i fylket står dermed uten fastlege, som er den høyeste andel av alle landets fylker. Vi har med andre ord fortsatt en pågående og alvorlig fastlegekrise.

Vi kan ikke da ta i bruk et journalsystem som reduserer vår arbeidskapasitet med å binde opp mer av vår tid foran PC-en og gi oss mindre tid til pasientbehandling. Det vil medføre total kollaps i fylket.

En justert utgave av fastlegemodulen i Helseplattformen som er på trappene, vil aldri bli konkurransedyktig med systemene vi bruker i dag, pga. utdatert programmeringsspråk og datateknologi. For at den skal kunne brukes, må den bygges opp på nytt helt fra grunnen av, og det vil i så fall ligge mange år og mange millioner kroner fram i tid. Det er derfor urealistisk å få med fastlegene over på Helseplattformen før det evt. skjer.