Det er to ting pensjonistene må ta stilling til før valgene:

• Ønsker man å oppnå positive forandringer for pensjonistene, eller

• Vil man bare fortsette å støtte «gamle-partiet» sitt

Pensjonsreformens historie

Det var Stoltenberg regjeringen som startet og satte i system den offentlige diskrimineringen av pensjonistene med Pensjonsreformen i 2011, men dette hadde han aldri klart uten støtten fra LO. Det startet med LO-kongressen i 2005 hvor flertallet vedtok å støtte Arbeiderpartiet, hvoretter Stoltenberg kunne gå til Stortinget og forhandle om det han kalte «den store reformen». Deretter klarte Arbeiderpartiet etter noen år å få med seg nesten alle partiene på Stortinget.

Stemte for: AP, H, KRF, SP, SV og V Stemte mot: FRP

Det utrolige er at 74 av 169 stortingsrepresentanter var fraværende da denne viktige reformen ble vedtatt med kun 72 mot 23 stemmer.

Det kan se ut til at flere partier brukte partipisken for å oppnå det ønskede resultatet. Man kan også lure på hvor det ble av de kritiske spørsmålene til våre politikere når opp mot halvparten av representantene var fraværende under avstemmingen.

Vurdering av Politiske Partier

Dagens sammensetning på Stortinget (representanter i parentes):

AP (48), H (36), SP (28), FRP (21), SV (13), R (8), V (8), MDG (3), KRF (3), PF (1).

AP, H, SP, V og MDG dolket pensjonistene i ryggen under Trygdeoppgjøret 17.03.2022. Disse partiene har bevist at de ikke støtter pensjonistenes sak.

I tillegg kan man si at både Arbeiderpartiet og Høyre som regjeringsledende partier tydelig har vist sin pensjonist-forakt og manglende støtte, noe man ikke bør glemme for de kommende valgene.

FRP: Har støttet og støtter pensjonistenes sak.

SV: Gikk imot Regjeringen Støre og stemte for Pensjonistenes sak i Trygdeoppgjøret i år. De har også vist at de kan samarbeide med FRP, som i fjor da de prøvde å løfte minstepensjonistene over EUs fattigdomsgrense. Dette fikk de dessverre ikke flertall for bl.a. fordi AP ikke ville støtte forslaget.

R: Rødt har vært aktive og positive til pensjonistene.

KRF: Stemte for Pensjonistenes sak i Trygdeoppgjøret i år.

PF: Pasientfokus er ikke et registrert parti, men en organisasjon som stilte valgliste i Finnmark.

Kampsaker

Pensjonistene må få igjen forhandlingsretten

Hvorfor skal vanlige lønnsmottakere ha lønnsforhandlinger, men ikke pensjonistene? Forhandlingsretten ble fjernet av den norske stat i 2011, til tross for at alle som betaler skatt i Norge har rett til å forhandle sin egen lønn eller pensjon.

Underreguleringen på 0,75 % av pensjoner må fjernes

Fjernet i 2021, men gjeninnført under Trygdeoppgjøret i år. Den må fjernes og pensjonistene sikres samme årlige prosentvise lønnsvekst som yrkesaktive. Kostnadene for lån, mat, strøm, drivstoff mm er de samme for pensjonister som for yrkesaktive.

Avkortingen på 10 % i pensjoner må fjernes

I dag blir pensjonister som har ektefelle eller samboer straffet med avkorting i pensjonen på 10 %. Det er både urettferdig og diskriminerende at den norske stat skal straffe pensjonister som bor sammen økonomisk.

Mange norske politikere mener at gifte pensjonister kan dele på utgifter og derfor ikke trenger like mye i pensjonsinntekter. Det hadde vært interessant å se reaksjonen til politikere og andre yrkesgrupper om de hadde fått redusert lønnen med 10 % dersom de var gift eller samboende.

Minstepensjonen må heves over fattigdomsgrensen EU60

En stor gruppe pensjonister (ca. 143.000 i mars 2022) lever under fattigdomsgrensen i et av verdens rikeste land, og minstepensjonen må løftes over denne.

Samordningsfellen må fjernes

Dette berører offentlig ansatte som får mindre og mindre utbetalt av offentlig tjenestepensjon desto lenger de står i arbeid etter fylte 67 år. Iht NAV omfattes ikke private tjenestepensjoner og pensjonsforsikringer av samordningsloven.

Stortinget må reflektere samfunnet

Man hører stadig om at sammensetningen på Stortinget må reflektere samfunnet. Skulle dette bli innført, må også alderssammensetningen tas hensyn til.

I «likestillings- og diskrimineringsloven» står det i innledningen at lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av … alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Når det gjelder pensjonister, mener tydeligvis den norske stat at det er greit å bryte denne loven overfor mer enn en million mennesker. Pensjonister skal ikke likestilles med andre skattebetalere, og diskrimineringen gjenspeiler seg i alle kampsakene ovenfor.

Når andre bryter denne loven, skaper det stort sett alltid kraftige reaksjoner. Hvorfor skjer ikke det når den norske stat selv står for diskrimineringen, og den har pågått siden 2011?