Vi mener at regjeringens forslag ikke ser konsekvenser av helheten i meldingen og at det bør legges ved en konsekvensutredning for alle tiltakene som er forespeilet. Vi mener at forslagene derfor utilsiktet vil ramme mange fiskebåtrederier negativt.

Møre og Romsdal er blant fylkene med flest registrerte fiskere. Vi har en variert flåtegruppe innen fiskeri. Denne omfatter kystfartøy med ulike størrelser og en stor andel av den norske havgående flåten med konvensjonelle havfiskefartøy og kvitfiskflåten.

Bærekraftig ressursforvaltning, stabilitet i kvotefordelingen og gode strukturordninger har vært de viktigste suksessfaktorene for at næringen de siste 35 årene har utviklet seg fra å være sterkt subsidiert, til en lønnsom og attraktiv næring som tilbyr interessante og attraktive arbeidsplasser. Vi har hatt bred politisk tilslutning til denne politikken fra skiftende regjeringer, og det har vært et nært samarbeid mellom næringen og politiske myndigheter om fiskeripolitikken.

Møre og Romsdal er ledende innen sjømat. Også internasjonalt. Innen fiskerinæring, sysselsetting og verdiskaping har vårt fylke en stor og viktig rolle. Fiskerinæringen er en viktig bidragsyter for eksportinntekter, og grunnen til at vi har en leverandørindustri i verdensklasse. Regjeringa la 12. januar fram kvotemeldinga «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.» Målet for den nye kvotemeldingen er å refordele kvotegrunnlaget mellom store og små fartøy i fiskeflåten.

Kvotemeldingen er regjeringens forslag for føringer av kvotepolitikken innenfor fiskeriene i årene som kommer. Regjeringen foreslår blant annet økt kvotegrunnlag til kystflåten under 11 meter til 2 prosent av kystflåtens kvotegrunnlag. De gjeninnfører den dynamiske trålestigen, som gir kystflåten økte torske- og sildekvoter i år med lavere fiskekvoter.

Fiskerinæringen ønsker forutsigbare og stabile rammevilkår. For å levere trygg og bærekraftig drift må de grunnleggende vilkårene i næringen være stabile, og framtidsrettet. Stabilitet i rammevilkårene er viktig overfor investormiljø og bankene. Her snakker vi om en næring med naturlige svingninger i markedet. Derfor er forutsigbare rammevilkår viktig for langsiktig planlegging og vekst.

Vi i KrF mener at dagens kvotefordeling mellom flåtegruppene må ligge fast. Denne endringen skaper uforutsette rammevilkår for en sunn drift og utvikling av fiskerinæringen og den konvensjonelle havfiskeflåten vil bli hardest rammet av en ny kvotefordeling.

Åpen gruppe får overført kvoter fra totalkvoten, som belaster trålflåtens kvoter. Det er forespeilet 2 prosent av den konvensjonelle kvoten til den minste gruppa i kystflåten med dette forslaget. Ved siden av å gjeninnføre den dynamiske trålestigen, som gir kystflåten økte torske- og sildekvoter i år med lavere fiskekvoter, vil havflåten merke dette betraktelig økonomisk.

Dette igjen vil berøre arbeidsplasser for fiskere langs hele kysten, men også arbeidsplasser på land.