Der påpeker Strand helt korrekt at om man sier nei til Møreaksen, så vil den bevilgningen heller ikke komme andre samferdselsprosjekter i vårt fylke til gode. Dette synes tungt å erkjenne for Hofseth.

Kostnadene for Møreaksen anslår Strand til 20–30 milliarder, hvor nylige kostnadsestimat fra Statens vegvesen ligger omtrent midt i dette intervallet. Hofseth derimot mener kostnaden blir minst 40 milliarder, uten nærmere begrunnelse, og at det betyr full stopp for andre prosjekter i fylket. Det er uklart om Hofseth mener en slik kostnadsøkning bare rammer Møreaksen.

Eventuelle kostnadsoverskridelser dekkes ikke inn fra andre bevilgninger i NTP, eller over fylkeskommunens budsjett. Statens bevilgninger i NTP er på prosjektbasis, ikke fylkesvis. Det er altså ikke slik at om Møreaksen bygges, så hemmer det øvrige samferdselsprosjekter i fylket.

Tvert imot. Møreaksen avløser tre ferjesamband, hvorav to er fylkets ansvar. Siden ferjedriften ikke er fullfinansiert fra staten, så sparer faktisk fylkeskommunen penger om Møreaksen bygges. Trafikken på disse tre ferjesambandene er dobbelt så stor som trafikken på Eksportveien gjennom Romsdalen. Stoppes Møreaksen så stoppes dessuten finansieringen av den mest trafikkerte delen av Eksportveien, som har felles trasé med Møreaksen fra Ålesund til Vestnes.

Det Hofseth egentlig er bekymret for, er finansieringen av trinn 2 Ålesund – Vik på Møreaksen. Derfor vil han av ren egoisme stoppe trinn 1 Vik – Molde, og håper at Eksportveien E136 fra Ålesund blir prioritert av Stortinget isteden. Han har ikke forstått at rekkefølgen på trinn 1 og 2 er valgt fordi de vil være ferdigstilt omtrent samtidig, siden trinn 1 krever lengst byggetid. Dessuten er reguleringsplanene for trinn 1 ferdig, men ikke for trinn 2. Det er svært ulogisk å vente med å bygge den delen som allerede er klar for bygging, det er ingen tjent med.

Hofseth mener at kostnadene med å pendle i jobb mellom byene blir for store til å gi vekst og utvikling av bo- og arbeidsmarkedet for Ålesund og Molde. Han nevner ikke alternativene. Fortsatt ferje vil så absolutt ikke gi kortere reisetid, og stadig dårligere framtidige ferjetilbud vil heller ikke bedre disse forhold. Når bompengeperioden er over, blir Møreaksen uslåelig.

Ny E39 gjennom fylket har vært utredet i minst 10 år, og Møreaksen er det desidert beste alternativet for kryssing av Romsdalsfjorden. Møreaksen gir kortest reisetid mellom Ålesund og Molde, den har lavest kostnad sett i forhold til at veien også avløser hele tre ferjesamband, gir fastlandssamband til to store folkerike øyer, og sparer dermed fylkeskommunen for enorme beløp. En gigantisk besparelse Hofseth konsekvent overser. Det er helt ulogisk.