Dette vil ramme barn og unge sterkt og svekke arbeidet mot mobbing og et trygt, godt og lærerikt skolemiljø for elevene.

Kommuneledelsen og politikerne i Ålesund kommune har hatt et tett og godt samarbeid med skolene. Det har vært en god dialog med skolelederne, elevene, de ansatte og foreldrene. Forslaget i budsjettet om kutt i skoleledelse kom derfor helt overraskende og uten forvarsel på Skolelederforbundet.

Det foreslåtte vedtaket må stoppes! Politikerne må ta vare på de viktigste vi har; barn og unge. Skolene må skjermes! Dette er ikke en tid for å kutte i skolebudsjettene.

Erfaring og forskning viser at god skoleledelse sikrer barna en god og trygg skolehverdag. For å kunne redusere sykefraværet så er tilstedeværende ledelse nødvendig. I tillegg vet vi at skoleledelsen er avgjørende for å sikre god skoleutvikling.

Budsjettforslaget foreslår en innsparing på 10 millioner på sykefraværet innenfor oppvekstsektoren. Det vil ikke være mulig å redusere sykefraværet uten at en har dyktige skoleledere som er til stede for sitt personale.

Det er alvorlig at formannskapet foreslår sammenslåing av administrasjonene ved flere skoler. Dette er i praksis direkte kutt i skolen som vil ramme elevene våre. Skolene i Ålesund har siden 2014 vært utsatt for kutt i budsjettene hvert år. Skolelederforbundet mener at det nå ikke er mer å gå på, for å kunne drive forsvarlig og etter gjeldende lovverk.

Konsekvensen av forslaget om sammenslåing av administrasjon ved Flisnes og Emblem skole, samt Skodje barneskole og Skodje ungdomsskole, vil gi barna på disse skolene en dårligere skole, mener Skolelederforbundet. Det er foreslått et kutt i ledelse på skolene på 1,2 million i 2024 og 2,4 millioner i 2025.

Forslaget er helt imot intensjonen i Opplæringsloven og på tvers av barns beste. Dette kommer tydelig frem i en enstemmig merknad i behandlingen av den nye Opplæringsloven i Stortinget. Der understrekes det at: Stedlig og deltakende ledelse bidrar til å styrke skoleutviklingen og at behovene ved den enkelte skole følges best mulig opp.

Regjeringen poengterer i Prop. 57 L (2022–2023) at rektorer må være daglig deltakende der de har ansvaret. Komiteen mener at en rektor fortrinnsvis skal lede en skole, men anerkjenner at det i særlige tilfeller kan gjøres unntak.

Dette forslaget fra formannskapet er ikke «særlige tilfeller». Disse fire skolene er selvstendige og mellomstore enheter som trenger den ledelsen som er der i dag.

Skolelederforbundet oppfordrer politikerne til å stoppe de foreslåtte kuttene i skoleledelse!

Ålesund trenger modige politikere på barnas vegne!

Alle elever i Ålesund har krav på en god skolehverdag!