Synspunkt 13. desember:

«Frp vil legge ned helseforetakene»

Bare styr? Sjukehusene er i dag organisert i fire regionale helseforetak med en regional administrasjon og regionale styrer, slik som her styret i Helse Midt-Norge fra et møte i fjor. Noen mener at det betyr mer styr enn styring, og et flertall på Stortinget ønsker å fjerne dette mellomleddet mellom sjukehusa og helseministeren. 

Leserinnlegg

Ytring av Harald Tom Nesvik (Frp).  Foto: Staale Wattø

1. desember la Kvinnsland-utvalget frem sin rapport om hvordan sjukehusene skal struktureres i fremtiden. Staten eier disse, og et flertall på Stortinget ønsker at de regionale helseforetakene (RHF) skal legges ned. Jeg er veldig skuffet over at utvalget ikke tok svarer på den bestillingen de fikk.

Skuffende at de ikke legger ned helseregionene

Høyres Elisabeth Røbekk Nørve er skuffet over at ekspertutvalget ikke foreslår å legge ned de regionale helseforetakene.

Bestillingen utvalget fikk i oktober 2015 fra Stortinget, var hvordan man skal organisere spesialisthelsetjenesten/ sjukehusene når de regionale helseforetakene legges ned. I regjeringserklæringen mellom Fremskrittspartiet og Høyre ble vi enige om at disse skulle legges ned, når Nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt. Den ble vedtatt i vinter.

Personlig hadde jeg håpet at utvalget hadde et klart og tydelig alternativ på anbefaling til hvordan dette kan organiseres. Utvalget lander ikke denne problemstillingen. Fremskrittspartiet har i over ti år ment at RHFene skal legges ned.

Vi ønsker oss en nasjonal enhetlig styring, fremfor pulverisering av oppgaver og ansvar som man ser tendens av med dagens modell. Vi ser nå frem til å bli kvitt det fordyrende og byråkratiske mellomleddet og heller prioritere disse midlene til pasientbehandling.

Vi ønsker en modell hvor man har en nasjonal styringsenhet på toppen, fremfor fire ulike foretak som i dag. Det som er viktig for Fremskrittspartiet er at sjukehusene skal utøve helsetjenestene lokalt.

Les flere innlegg på smp.no!

Jeg mener også det med en slik modell vil det være mye enklere å ivareta de nasjonale kompetansesentrene slik at de kommer hele landet til gode, og ikke bare den regionen disse fysisk er plassert i.

I dag har vi Radiumhospitalet i Oslo, brannskadeavdelingen ved Haukeland i Bergen, Bærum sykehus i Akershus har epilepsisenter for å nevne noe. Disse kompetansesentrene er enormt viktige for nasjonen, og dermed vil det være viktig at vi ivaretar disse spesielt.

Med vår modell blir det også lettere å plassere ansvaret der det hører hjemme, dersom man ikke leverer i henhold til oppdraget. Det er i dag store regionale forskjeller fordi hver region bygger opp sine tilbud, og der bostedsadresse kan avgjøre hvilke medisiner og behandling du får tilgang til.

En av dagens helseregioner har i dag over femti prosent av innbyggerne, det er ikke vanskelig å skjønne at dette må endres.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I vår region, Møre og Romsdal, har det regionale helseforetaket bidratt til en unødig kamp mellom de ulike delene av helseregionen. I Møre og Romsdal er det ingen som er interesserte i å miste pasienttilbud for at godt betalte helsebyråkrater skal sitte i Helse Midt Norge RHF. Vi vil at disse pengene i stedet skal brukes til effektiv pasientbehandling nær der folk bor.

Vi trenger ikke helseregionene slik utvalget ønsker, nettopp fordi vi skal legge ned de regionale helseforetakene. Ledelse må være tilstede på sykehusene- der pasientbehandlingen utøves. God, stedlig ledelse er særdeles viktig.

Fremskrittspartiet er derfor skuffet over at ikke utvalget kom med et forslag som tydelig viser veien å gå når de regionale helseforetakene legges ned. For et politisk flertall har sagt at de skal legges ned. Da er det snodig at dette ikke ligger sterkere til grunn for det utvalget presenterte, men vi skal da selv sørge for at denne jobben blir gjort og at de regionale helseforetakene forsvinner.

Harald Tom Nesvik
Parlamentarisk leder, Frp

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.