Styringsgruppa for den bygningsmessige utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal (unntatt nye SNR) får tirsdag en konkret anbefaling på bordet fra gruppa som har utarbeidet planen.

Styringsgruppa skal tirsdag ta stilling til et forslag om hovedrammene for bygningsmessig utvikling av de to sjukehusa fram mot år 2035.

Ledelsen i helseforetaket skal så forberede planen videre, før styret skal vedta planen onsdag 21. februar.

Anbefalingene for Ålesund

For utvikling av Ålesund sjukehus anbefaler arbeidsgruppa:

* Korttidspost etableres der sengesentralen ligger i dag. Akuttmottaket bygges om.

* Hovedinngangen flyttes til nord.

* Varemottak flyttes til øst.

* Nytt parkeringsbygg.

* Leie av NAV-bygget temporært.

* Avhending av Åsebøen 1 og 11.

Arbeidsgruppa går inn for scenario 3, som også fagfolkene var mest positive til under dialogmøtene som ble holdt tidligere i år.

Felles for alle alternativene for Ålesund var at de fokuserte på et lavest mulig ubehag ved ombygging.

Anbefalingene for Volda

For Volda sjukehus var det to scenarioer som ble med til sluttvurdering før anbefalingen fra arbeidsgruppa.

Valget falt til slutt på bygging av en ny pasientblokk. Arbeidsgruppa mener dette vil frigi plass til å bygge om og oppgradere gjenværende funksjoner.

Dette scenarioet løser også ensengsrom, og var det klart foretrukne alternativet under dialogmøtet med de ansatte tidligere i år.

Hvor er pengene?

Samtidig er det også anbefalt at styringsgruppa skal vedta dette, på møtet tirsdag:

«Styringsgruppa ber om at endeleg avgjerd kring scenarioa bygg på ei grundig utgreiing i høve til det finansielle biletet, der ansvaret ligg til føretaksleiinga og styret», heter det i forslaget til vedtak.

Stor usikkerhet

Arbeidsgruppa som har jobbet fram den bygningsmessige utviklingsplanen poengterer flere steder i rapporten usikkerheten rundt finansiering og kostnader. «Mye er usikkert og derfor er det uklokt og økonomisk uforsvarlig å detaljere løsningene for mye.

Der planen er detaljert er det kun for å sannsynliggjøre gjennomførbarhet og/eller for å kunne estimere totalareal for utbygging eller ombygging», heter det i innledningen.

For alternativet i Ålesund som gruppa går inn for har de regnet seg fram til en total investeringskostnad på 1.553 milliarder kroner. For denne summen får en 15.650 kvadratmeter nybygg, og 19.300 kvadratmeter ombygging.

Gangen videre

Planen er ført i pennen av konsulenter fra SEMCO/Nordic.

Tirsdag blir den behandlet av styringsgruppa for utviklingsplan i Helse Møre og Romsdal. Styringsgruppa behandler også den mye omtalte driftsmessige utviklingsplanen (hvilke tilbud som skal gis, og hvor).

Disse to planene må ses i sammenheng, og til slutt er det styret i Helse Møre og Romsdal som skal behandle begge planene i styremøte 21. februar.