Saksdokumenta blei lagt ut måndag ettermiddag. Styremøtet er torsdag.

I forslaget til vedtak skriv Lødemel at Helse Møre og Romsdal anerkjenner at det er gjort store forbetringar i Helseplattformløysinga det siste året, men at det framleis står att viktige område som må forbetrast.

Det er Helse Midt-Norge som gjer det endelege vedtaket på sitt styremøte 13. desember.

Lødemel har merka seg at ei utsetting vil medføre auka kostnader. Han anbefaler å gå i dialog med Helse Midt-Norge for å få fram dei økonomiske konsekvensane av ei utsetting.

I ei pressemelding seier Lødemel dette:

– Vi vurderer at det er for stor risiko knytt til pasientsikkerheit og forsvarleg drift til å gå på no. Mi tilråding til styret blir derfor å utsette innføringa i april. På denne måten kan ressursane i Helseplattformen settast inn på å optimalisere og forbetre brukarvennlegheita i løysinga fram mot sommaren.

  • Lødemel peikar på at det på St. Olavs hospital har oppstått nye alvorlege feil, seinast i november, mellom anna for meldingsflyt og legemiddelhandtering.

  • Han viser også til Helsetilsynet sitt pågåande tilsyn med Helseplattformen-løysinga ved St. Olavs hospital, der kritiske feil kan true pasientsikkerheita. Desse avvika er enno ikkje lukka.

Raudt nivå

Lødemel opplyser at Helse Møre og Romsdal dei siste vekene har gjennomført ei risiko- og sårbarheitsanalyse, med spesiell vekt på konsekvensen for pasientsikkerheit i Helse Møre og Romsdal. Arbeidet har skjedd i tett dialog med fleire føretakstillitsvalde, hovudverneombod og leiargruppa i føretaket.

På to område konkluderer dei med raudt nivå, som betyr svært høg risiko.

– Vi i Helse Møre og Romsdal har gjort våre eigne vurderingar av løysinga, basert på føresetnadene i vårt helseføretak, både når det gjeld pasientsikkerheit, organisering, bemanning og kapasitet. Resultatet av analysen er på raudt nivå for pasientsikkerheit og kapasitet. Sjølv med omfattande avbøtande tiltak er vi ikkje kome tilstrekkeleg ned i risiko, forklarer Olav Lødemel i pressemeldinga.

Mange anbefaler å utsette

Mange har anbefalt at Helse Møre og Romsdal utset innføringa:

Mjøen: – Set styret i ein svært krevjande situasjon

Odd Inge Mjøen, styreleiar i Helse Midt, har sagt til Adresseavisen at det er dei som har det endelege ordet.

– Viss Helse Møre og Romsdal seier at dei på grunn av pasientsikkerheit ikkje vil anbefale dette vidare, set dei styret i ein svært krevjande situasjon, sa Mjøen.