Helse Midt-Norge består av sjukehus og enheter fra Volda i sør til Namsos i nord. Samarbeidet på faglig side har røttene sine tilbake fra før helseforetakene ble etablert.

Ålesund har et sjukehus som er det mest differensierte vi har ved siden av St. Olavs Hospital, og slik skal det også være framover.

Samspillet mellom fagmiljøene er av stor betydning for å gi befolkningen det som bør være en fremragende helsetjeneste.

Utvikling av standardiserte pasientforløp skjer gjennom fagledernettverk for å sikre likeverdige tilbud for befolkningen basert på medisinsk faglig konsensus om hva som er beste praksis.

Behovet for samarbeid sjukehusene i mellom kommer ikke til å bli mindre viktig framover. Tvert om – vi trenger faglig engasjement og kultur for å hegne om fellesskapet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det regionale helseforetaket har gjennom søknaden om lån til SNR (det nye sjukehuset som skal bygges på Hjelseth og etablering av et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund) også lagt inn økonomi for å gjøre investeringer knyttet til utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF.

Forutsetningen er at helseforetaket har økonomisk bærekraft. Jeg opplever at det nå arbeides målrettet med dette.

Arbeidet med utviklingsplanen for helseforetaket er forankrete gjennom Stortingets behandling av nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019). Utviklingsplanen trenger gode faglige bidrag og bør være gjenstand for offentlig debatt. Det vil åpne muligheter også i Volda og Ålesund, men debatten kan også spore av.

Derfor: Rammen er dagens organisering, finansieringssystem og det handlingsrom vi har som helseregion på vegne av 700.000 innbyggere. Planen er å gjøre investeringer for i overkant av fire milliarder i Møre og Romsdal samtidig som vår region er pekt på for å realisere den nasjonale visjonen «Én innbygger – én journal». Dette får vi til fordi vi løfter i lag.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no