Møre og Romsdal Reiseliv (MRR) er navnet på foreningen som er en av de viktigste årsakene til at fylket er blitt en av landets største reiselivssuksesser. MRR er unik i norsk reiselivssammenheng, og denne høsten skulle vi starte det viktige arbeidet med å rigge for fremtidens reiseliv på Nordvestlandet.

I stedet ønsker Fylkeskommunedirektøren og flere politikere i Møre og Romsdal at dagens gode samarbeid mellom fogderiene avsluttes. Det skal, ifølge forslaget erstattes med det som fort kan bli en ny og ødeleggende konkurranse mellom aktørene.

En nedleggelse av MRR vil redusere den svært viktige og gode fellesmarkedsføringen av reiselivsfylket.

Ikke alltid enige

Fylkeskommunedirektøren foreslår at «Møre og Romsdal Fylke skal gå ut av MRR og ber styret i selskapet om å starte prosessen med oppløsning av foreningen».

MRR har gjennom flere års målrettet innsats etablert et forbilledlig samarbeid innen norsk og internasjonal reiselivsmarkedsføring. For alle som jobber i reiselivet på Nordvestlandet har MRR dannet en unik plattform for felles kurs og kompetansebygging. Alle som kjenner Møre og Romsdal vet at samarbeid på tvers av kommunegrenser og fogderigrenser ikke alltid har like gode kår i alle sammenhenger. Her har reiselivet vært et forbilde. Ikke fordi man alltid er enige. Men fordi man gjennom en felles markedsføringsforening, med et felles budsjett og et felles mål alltid har funnet fram til gode løsninger, til glede og nytte for alle som direkte eller indirekte har sine inntekter fra besøkende fra andre deler av landet og verden.

Jeg er bekymret

Som styreleder i Møre og Romsdal Reiseliv og i Visit Nordvest, og som administrerende direktør i Classic Norway Hotels som har overnattingsbedrifter både på Nordmøre, i Romsdal og på Sunnmøre, er jeg sterkt bekymret for Fylkeskommunedirektørens forslag om å nedlegge MRR.

Forslaget fikk flertall i Fylkesutvalget 5. oktober, mot stemmene fra V, SV, SP og KrF og saken skal videre til debatt på Fylkestingets møte i reiselivsbygda Geiranger den 16.–18. oktober.

En nedleggelse av MRR vil redusere den svært viktige og gode fellesmarkedsføringen av reiselivsfylket, herunder å ivareta alle de små aktørene som lever nettopp av reiselivet. Aktører som er gull verd og er svært viktige for at tusenvis av turister velger Møre og Romsdal som reisemål hvert år. Dersom Fylkeskommunedirektørens forslag blir vedtatt vil ordningen med årlige driftstilskudd til Møre og Romsdal Reiseliv fra fylkeskommunens økonomiplan avsluttes allerede fra og med budsjettåret 2024!

En suksess – til nå

Fylkeskommunen støtter i dag reiselivsmarkedsføringen av Møre og Romsdal med tilsvarende beløp som destinasjonsselskapene i fylket legger på bordet. Det har gitt Møre og Romsdal Reiseliv en sterk slagkraft selv om vi markedsfører et lite fylke. Vi har før, under og etter pandemien bidratt til at Møre og Romsdal kan leve opp til løftet vårt om å være Norges beste opplevelsesfylke. Og resultatene er entydige: En uavhengig rapport fra Menon Economics, som har analysert reiselivets betydning for verdiskaping og sysselsetting i fylket, viser at besøkende til Møre og Romsdal i 2019 hadde et forbruk på mer enn 3,6 milliarder kroner. Nesten 1,4 milliarder kroner ble brukt på Nordmøre og i Romsdal, mens det på Sunnmøre ble lagt igjen over 2,4 milliarder kroner.

Rapporten avdekker at de ikke er noe tvil om at reiselivet har en betydelig innvirkning på både verdiskaping og sysselsetting i Møre og Romsdal.

Forbruket fra de tilreisende bidro til en verdiskaping på 1,4 milliarder kroner og omtrent 3 390 arbeidsplasser i fylket. I tillegg genererte det en verdiskaping på 1,7 milliarder kroner og 1 695 arbeidsplasser i verdikjeden gjennom innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører.

I rapporten blir det fastslått at Møre og Romsdal først og fremst er en sommerdestinasjon. Av de 2,8 millioner gjestedøgnene i 2019, er 80 prosent registrert i sommerhalvåret.

Hele fylket, hele året

Et samlet reiseliv i Møre og Romsdal jobber for å forlenge sesongen for å skape flere helårsarbeidsplasser, og sentralt i dette arbeidet står markedsføringen, kursene og kompetansehevingen i regi av Møre og Romsdal Reiseliv.

Dersom dagens finansieringsmodell skal erstattes av prosjektmidler som ulike aktører i fylket kan søke på, vil det unike og gode samarbeidet mellom nord, midt og sørfylket ødelegges. Dette er et samarbeid som er unikt i norsk reiselivssammenheng, og er et forbilde som mange andre fylker bare kan drømme om.

Sterk vekst

Styret i MRR mener det er viktig å anerkjenne at aktiviteten og samarbeidet i MRR har gitt stor effekt. Det reiselivet vi har i dag, er kommet gjennom mange års arbeid. Markedseffekten fra aktivitetene i MRR er en suksesshistorie både nasjonalt og internasjonalt, noe som også vises ved en rekke anledninger.

I 2020 hadde Møre og Romsdal den største andelen av alle på tilreisende fra andre deler av landet, der hele 87 prosent av andel tilreisende totalt kom fra et annet fylke. Dette er et direkte resultat av ekstra markedsføring av Møre og Romsdal opp imot det norske markedet under pandemien.

Kommersielle gjestedøgn totalt (hotell, camping og hytter) økte med 15 prosent fra 1,45 millioner i 2016 til 1,66 millioner i 2022.

Ikoner

Reiselivet har gjort store skritt riktig retning når det gjelder bærekraft, og reiselivet er nå tatt inn i Regjeringens eksportstrategi som en av de nye eksportnæringene som det nå skal satses på.

Dette vil for Møre og Romsdal, som er Norges eksportfylke nr. 1, gi nye muligheter, men også større konkurranse.

Vi vil utvikle Møre og Romsdal Reiseliv til ett godt forankret og fremtidsrettet organ som er operativt opp mot markedet. Vi ber fylkesutvalget om å se disse unike mulighetene sammen med oss og derfor utsette avvikling av Møre og Romsdal Reiseliv til tidligst 1.1.2025. Slik vil vi få satt i gang en planlagt strategiprosess for selskapet og sammen får vi lagt en felles strategi for et lønnsomt reiseliv i for Norges opplevelsesfylke nr. 1.