Her vil vi gi en kort oversikt over status for arbeidet, og hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak vi har og vil iverksette for å sikre innbyggere og bebyggelsen mot brann.

Som kjent for mange har Ona og Husøya to områder med helt unik, verneverdig tett trehusbebyggelse. Brannvesenets oppdrag spenner vidt, og blant annet skal vi bidra til å sikre viktige kulturhistoriske bygg og områder mot brann. Vi jobber derfor kontinuerlig med ulike tiltak for å forhindre at brann oppstår, og for å styrke vår beredskap.

Vi må erkjenne at dagens beredskap ikke er tilstrekkelig for å kunne forhindre større skade ved brann på Ona og Husøya.

Vi må erkjenne at dagens beredskap ikke er tilstrekkelig for å kunne forhindre større skade ved brann på Ona og Husøya. Å etablere og drive brannberedskap på Ona og Husøya er en stor utfordring for brannvesenet av flere grunner:

  1. Det er få fastboende på øyene, og dermed krevende å rekruttere personell som kan bruke beredskapsutstyret som er lagret på Ona/Husøya branndepot. Lokalt depotmannskap er en forutsetning for å kunne iverksette tidlig innsats ved et branntilløp.

  2. Vi er avhengig av båt- og/eller lufttransport for tilkomst til øyene ved behov for forsterkninger fra andre brannstasjoner. Innsatstid er i beste fall 35-40 minutter fra Steinshamn brannstasjon, men mer sannsynlig minst 60 minutter avhengig av værforhold.

  3. Sterk vind er ofte en utfordring ute i havgapet, både med tanke på raskere brannspredning og transport av mannskap og utstyr til øyene.

  4. Øyene har svært tett bebyggelse, til dels preget av eldre hus med svekkede brannskall og dermed redusert motstandsdyktighet mot brann utenfra.

  5. Øyene har svært begrenset slokkevannkapasitet.

Utfordrende med transport

Ved bortfall av ambulansebåten «Øyvon» fra årsskiftet 2022-23 mistet brannvesenet tilgang til en viktig ressurs. «Øyvon», som var stasjonert på Steinshamn, har tidligere blitt benyttet til å frakte nødvendig mannskap og utstyr til øyene ved hendelser. Per i dag har ikke brannvesenet fast avtale om båtskyss, men med bakgrunn i bistandsplikten har vi avklart med Nordmøre brann og redning at vi kan rekvirere deres brannbåt fra Molde ved hendelser på øyene. Vi har også en mulighet til å rekvirere havnevesenets båt «Skansen» og fartøy fra Redningsselskapet gjennom myndigheten i vårt lovverk. Rekvirering av helikopterskyss er et annet alternativ, men betinger at ressursene ikke er opptatt i andre oppdrag og at værforholdene tillater det. Alle disse alternativene har det til felles at vår utrykningstid kan bli svært lang sett i forhold til det faktiske behovet.

Har utarbeidet brannsikringsplan

I samarbeid med Firesafe AS har Ålesund brannvesen utarbeidet en egen brannsikringsplan for den tette verneverdige trehusbebyggelsen på Ona og Husøya. Tilsvarende planer er laget for henholdsvis trehusbebyggelsen i Ålesund by og for Alnes på Godøya. Brannsikringsplanene har som formål å bidra til forebygging av brann, tidlig deteksjon, styrking av beredskapen og redusert sannsynlighet for brannspredning.

På bakgrunn av brannsikringsplanene har vi etablert et eget prosjekt som skal iverksette og følge opp foreslåtte tiltak som brannvesenet har muligheter til å gjennomføre selv, samt motivere eksterne til å igangsette og følge opp foreslåtte tiltak som er utenfor brannvesenets handlingsrom.

Hva vi prioriterer og hvorfor

Vår førsteprioritet er å gjøre et godt forebyggende arbeid for å hindre at brann i det hele tatt oppstår. Her ligger tiltak som gir stor effekt, for relativt lave kostnader, f.eks. informasjon til beboerne om forebyggende tiltak de selv har ansvaret for. I dette ligger alt fra varsomhet ved bruk av åpen ild til trygg bruk av elektrisk utstyr og anlegg, samt bygningsmessige tiltak som kan forsterke husenes motstandsdyktighet mot brann utvendig. Det er også naturlig å følge opp det forebyggende arbeidet med økt tilsynshyppighet både i virksomheter og boliger, i tillegg til behovsprøvd feiing.

En annen prioritet for oss er å sikre tidlig deteksjon, slik at livreddende og brannbegrensende innsats kan iverksettes så raskt som mulig. Det er tidligere etablert et brannalarmanlegg på øyene, som etter vår erfaring ikke fungerer godt nok. Brannalarmanlegget må fornyes, ideelt sett i kombinasjon med varmedeteksjonskameraer plassert på høye punkter på øyene. I tillegg må depotmannskap og øyboerne ellers sikres god opplæring i hvordan et slikt anlegg fungerer. Dette krever en større investering.

En tredje prioritet er det rent beredskapsmessige, som handler om å etablere gode beredskapsplaner, tilkomst til øyene, plassering av beredskapsmateriell og slokkevannkapasitet. Her har vi i første omgang ansatt fire personer i små deltidsstillinger som depotmannskap fra våren 2023. Dette er personer som bor på øyene fast eller tidvis, og som er i gang med opplæring for å kunne utgjøre brannvesenets førsteinnsats ved brann.

Utbedring av slokkevannkapasiteten er også igangsatt, og vil være sluttført for Husøya i løpet av kort tid. På Ona er dette mer utfordrende, siden ledningsnettet ikke er dimensjonert for større kapasitet enn i dag. Dette betyr at vi på Ona er avhengig av god pumpekapasitet og sjøvann for å sikre tilstrekkelig med slokkevann ved større branner. Denne kapasiteten er allerede på plass på branndepotet.

Å sikre en god nok beredskap på Ona og Husøya er ellers et langsiktig, krevende og kostbart prosjekt, der vi er helt avhengig av et godt samarbeid med andre offentlige instanser, virksomheter og ikke minst beboerne på øyene.