Fylkesadministrasjonen har lagt fram planer om et nytt kontorbygg i forkant av dagens fylkeshus. En ser for seg et bygg i størrelsesorden 5.000 til 10.000 kvadratmeter.

Det er godt mulig fylkesadministrasjonen trenger større kontorlokaler, men vi mener en ikke kan sette i gang bygging av et nytt kontorbygg før det er gjennomført en grundig utredning av hvilke muligheter som ligger i det eksisterende fylkeshuset.

En slik utredning foreligger ikke i dag. Det bekreftet daglig leder for selskapet som eier fylkeshuset, Gudmund Lode, i omtalen Sunnmørsposten hadde av dette prosjektet tidligere denne uka.

Så lenge det er situasjonen mener vi fylkespolitikerne ikke har det nødvendig beslutningsgrunnlaget for å gi grønt lys til et nytt kontorbygg i flere hundremillionersklassen.

En bør derfor sette i gang en utredning slik at en kan få svar på hva som er mulig å gjøre for å oppgradere den eksisterende bygningsmassen, og hva det vil koste.

Da vil en også få svar på hvor mange arbeidsplasser, med dagens standarder for utforming av kontorareal, det vil være plass til i det eksisterende fylkeshuset, og hvor mange en eventuelt vil ha behov for i et tilbygg.

En må også avklare hvilke planer en har for bruk av det nåværende fylkeshuset den dagen et nytt kontorbygg står ferdig. Fylkeshuset er snart er 40 år gammelt. Med andre ord er bygget modent for modernisering. Et behovet som vil være der uavhengig av et eventuelt nytt tilbygg.

I dag leier Statsforvalteren, Statens vegvesen og Møre og Romsdal tingrett lokaler i fylkeshuset. Hvilke framtidige arealbehov disse etatene har, og om de ønsker inngå nye langsiktige leieavtaler, må også avklares.

Først når dette er på plass har fylkespolitikerne det nødvendig faglige grunnlaget for å kunne fatte en investeringsbeslutning for et nytt bygg.

Fylkesadministrasjonen skal selvfølgelig tilby sine ansatte funksjonelle og gode arbeidsplasser. Det kan tenkes at eneste måten å få det til på er et nytt kontorbygg ved dagens fylkeshus. Problemet er at det vet vi ikke all den tid det ikke foreligger noen utredning som gir svar på om en kan utnytte dagens bygg på en bedre og mer effektiv måte.

Fylket har en presset økonomi med stor gjeld som har ført til at en rekke investeringsprosjekter innen skole og samferdsel er satt på vent. I en slik situasjon krever det særlig grundig forarbeid om en skal forsvare å ta seg råd til et nytt bygg for fylkesadministrasjonen.

Det som så langt er lagt på bordet tilfredsstiller etter vår oppfatning ikke de kravene.