Runar Paulsen skriver i et innlegg i Sunnmørsposten 13. mars at «Den store veifesten er dessverre slutt». Signalene fra samferdselsministeren og regjeringen har gått i samme retning. Om det har vært en fest kan vel diskuteres, men at det har vært helt nødvendig å øke samferdselsinvesteringene og bygge sammen landet er hevet over enhver tvil.

Solberg-regjeringen doblet samferdselsbudsjettet i sin regjeringsperiode. Det har gjort at mange viktige veiprosjekter er eller blir gjennomført, noe som styrker fremkommeligheten og trafikksikkerheten og bidrar til økt konkurransekraft for næringslivet.

Men landet er ikke ferdig bygd. Vi har fremdeles mange prosjekter som bør gjennomføres i vårt fylke. Det ga også fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal uttrykk for gjennom sin resolusjon, der det ble listet opp mange og viktige veiprosjekter som bør gjennomføres. Noen er allerede prioritert i Nasjonal transportplan 2022–2033 og bør gjennomføres så raskt som mulig.

Andre prosjekter vil vi jobbe for å få inn i neste Nasjonale transportplan som skal behandles i Stortinget denne våren. I tillegg ønsket fylkesårsmøtet en økt satsing på fylkesveiene og økte midler til Nye Veier slik at vi kan få fortgang i viktige prosjekter på E136. Dette er ikke en omprioritering, men et ønske om økt satsing på veibygging.

Det er en bred enighet på Stortinget om satsingen på en oppgradert og ferjefri E39, og det blir interessant å se hvordan samferdselsministeren vil følge opp dette. Regjeringen Solberg prioriterte tre viktige fjordkryssingsprosjekter på E39: Rogfast, Hordfast og Ålesund-Molde (Møreaksen).

Hovedgrunnen til det er at disse prosjektene gir stor samfunnsnytte og bidrar til å bygge sammen viktige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Høyre var tydelige på at vi skal fortsette å jobbe for å gjennomføre fjordkryssingsprosjektene, ikke bare Møreaksen, men også Hafast og Halsafjorden.

Paulsen påstår at alle planleggingsressurser i Statens vegvesen er bundet opp i Møreaksen. Det er ikke riktig. Statens vegvesen planlegger de prosjektene som Stortinget prioriterer, deriblant hele strekningen E39 Ålesund-Molde, som også inkluderer strekningen fra Moa til Ørskogfjellet.

I tillegg planlegges E39 Voldatunnelen, E39 Astad-Bjerkeset, Bypakken i Ålesund og E39 Lønset-Hjelset, for å nevne noen av de litt større prosjektene i vårt fylke. De to sistnevnte er under gjennomføring.

Det hevdes videre at Blindheimstunnelen ble tatt ut av Bypakke Ålesund med min medvirkning. Nå var vel det en beslutning som ble gjort av regjeringen og daværende statsråd fra Frp med utgangspunkt i den samlede størrelsen på bypakken. Dersom det er lokalpolitisk ønske og vilje til det, er jeg sikker på at det er fullt mulig å få dette prosjektet inn i neste NTP som en del av Bypakke Ålesund.

I NTP 2022–2033 fikk vi gjennomslag for en betydelig satsing på samferdsel i Møre og Romsdal. Fredag før påske får vi svaret på om Støre-regjeringen har tenkt å følge opp denne satsingen, eller om «veifesten er slutt».

Behovene i vårt fylke er store og vi må bygge en sterkere bo- og arbeidsmarkedsregion for å konkurrere med de større byområdene. Da kan vi ikke stå med lua i hånda når NTP skal behandles i Stortinget.