Med elleve mot to stemmer har fylkesutvalget i Møre og Romsdal vedtatt innstillingen fra fylkesdirektøren om å anbefale områderegulering for landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika i Fjord kommune. Jonas Maas Nilsen fra MDG var en av to som stemte mot.

Han har noen innvendinger mot prosjektet i Sunnmørsposten 8. februar som jeg gjerne vil kommentere.

Maas Nilsen er motstander av oppdrett i verdensarvområdet. Det er viktig for oss i Hofseth å understreke at alle synlige deler av oppdrettsanlegget i Raudbergvika ligger utenfor verdensarvområdet. Samtidig er det er riktig som MDGs representant påpeker, at deler av tunnelstrukturen som går inne i fjellet er under verdensarvområdet.

Maas Nilsen skriver at «erfaringen fra lignende anlegg er at utslippet av nitrogen fra anlegget vil være rundt 3200–4500 tonn i året. Til sammenligning er det totale utslippet fra alle anleggene i Storfjorden i dag 662 tonn». Men, disse tallene tar ikke hensyn til de forbedringene som er lagt inn i prosjektet. Ny teknologi sikrer at vi fanger opp partikler på karnivå, bruk av oppgradert renseteknologi, valg av fôr tilpasset landbasert oppdrett og bruk av finere filter.

I det faglige grunnlaget utviklet av Åkerblå, Rådgivende Biologer, DHI og Akvaplan-NIVA er konklusjonen at det er sannsynlighetsovervekt for at Storfjorden i et worst case scenario vil opprettholde minst «god økologisk tilstand», og at utslippet ikke vil lede til betydelig eller irreversibel skade selv ved full kapasitetsutbygging.

Per dato har Statsforvalteren fire gjenværende innvendinger mot prosjektet vårt. Kommunene rundt Storfjorden har nå bedt Statsforvalter om en mekling med sikte på å komme til enighet før påske.

Vi i Hofseth vil naturligvis fortsette å lytte, og bidra med forbedringer, kunnskap og engasjement i den videre prosessen. Til nå har vi brukt om lag 30 millioner kroner bare på utredninger og planlegging av prosjektet. Målet er å utvikle neste generasjon oppdrettsanlegg som er bra både for natur, miljø og for menneskene som bor rundt fjorden.