I Norge opplever vi styrtregn, flom og ras, og klimaforskernes varsler om framtidsværet for vårt fylke gir grunn til uro.

For Møre og Romsdal varsles det om at dager med mye nedbør vil forekomme oftere, og at nedbørintensiteten vil øke. Årstemperaturen vil også øke med om lag 4 grader. Dette får konsekvenser.

Nordmenn har høye utslipp. En gjennomsnittsnordmann slipper ut nesten dobbelt så mye klimagasser som en gjennomsnitts svenske. I vårt fylke har klimagassutslippene økt med 55000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2009 og 2015.

Det er solidarisk om rike land som Norge får ned nivået på utslippene våre. SV stiller krav til eventuelle samarbeids- partier etter valget om at Norge må kutte egne utslipp av klimagasser med en politikk som bygger på prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok.

Les flere innlegg på smp.no!

Vi må gå over til biler, fabrikker, båter og hus som ikke forurenser. Ved å være tidlig ute kan Norge trygge og skape arbeidsplasser. Klimatiltak trengs for å skape framtidsretta arbeidsplasser i Møre og Romsdal, og fordi klimaproblemene ikke stoppes av grenser på kartet. For å kutte klimagassutslippene hjemme, vil SV blant annet fremme følgende forslag:

• Prioritere kollektiv, sykkel og gange. Vi vil øke statens støtte til miljøvennlig transport i byene, mot at byene begrenser biltrafikken og driver miljøvennlig arealutvikling.

• Fase ut all bruk av olje og gass til oppvarming av bygninger. Dette vil kutte utslippene i Møre og Romsdal med om lag 29.000 tonn CO2 (sammenlignet med 2015-tall).

• Satse på miljøvennlige hurtigbåter og ferger for framtiden. Møre og Romsdal må elektrifisere fergene.

• For å hindre nye framtidige utslipp og sikre evigvarende fiskeressurser vil vi hindre åpning for oljeboring på Mørebankene.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Klimapolitikken skal gjøre det mulig for alle å delta på miljødugnaden. Klimapolitikken skal vri investeringene bort fra motorveier og over på kollektivtransport, sykkelveier og elbiler. Vi heller bygge ut jernbane enn å legge opp til mer flytrafikk. Og SV vil aldri svikte kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og Mørebankene. Ren luft, rent vann og et levelig klima også for framtidige generasjoner.

Yvonne Wold Stortingskandidat for SV i Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.