26. april ble søkertallene til universitet og høyskoler offentliggjort. For femte året på rad synker søkertallene til lærerutdanningene. Størst nedgang er det i søking til grunnskolelærerutdanningen, men også til lektorutdanningen for 8–13 trinn svikter søkerne. I 2019 hadde 14.122 søker lærerutdanning som førstevalg. Antallet har gått ned hvert år, til 8.235 i år. Situasjonen er dramatisk og bør vekke stor bekymring.

Dette skjer i en situasjon med allerede alvorlig mangel på lærere. Skoleåret 2022/2023 sto ukvalifiserte uten lærerutdanning for 18 prosent av lærerårsverk i grunnskolen. For videregående skole er andelen 21 prosent.

Ikke bare svikter søkerne, men altfor mange lærere velger å slutte i yrket. Mange kommuner sliter med å få tak i kvalifiserte lærere.

Nylig lanserte regjeringen en ny strategi for rekruttering av lærere i skole og barnehage. Det er gledelig at vi har en felles forståelse av rekrutteringskrisen. Strategien har blant annet som mål at læreryrket innen år 2030 skal være et attraktivt studievalg, og at barnehager og skoler skal være attraktive arbeidsplasser som rekrutterer og beholder lærere.

Men det er lenge til 2030, og dette haster! Det er viktig at vi sammen finner gode tiltak som virker.

Når rammebetingelsene for å utføre jobben er gode er læreryrket verdens beste yrke. Det å bidra til barn og unges læring, utvikling og danning er noe av det mest meningsfulle man kan jobbe med.

Gode rammebetingelsene er blant annet nok tid til å utføre jobben og nok tid til hver elev. Læreren må ha faglig og pedagogisk autonomi, og oppleve at skolene er trygge og gode arbeidsplasser, med gode arbeidsforhold.

Vi kommer ikke utenom å snakke om lønn. Lønn er et effektivt rekrutteringsmiddel, og blir brukt i alle yrker. Det vil fungere godt også for lærere. Det er på tide det tas i bruk. Arbeidsgiverorganisasjonen KS har forpliktet seg til å forhandle lønns- og arbeidsvilkår som styrker rekrutteringen.

Lærerne har over mange år hatt dårligere lønnsutvikling enn nesten alle andre yrkesgrupper. Lærere med 5-årig utdanning tjener i dag 300.000 mindre enn de med like lang utdanning i industrien. Den negative lønnsutviklingen må snus om vi skal lykkes med å rekruttere og beholde lærere.

En god start for å sikre nok søkere til verdens beste yrke er å sørge for gode rammebetingelser og økt lønn.