Vi som representerer spesialsykepleiergruppa ved Neonatal Intensiv seksjon, Ålesund, ønsker å utdype vår bekymring rundt rapporten fra ekspertgruppen som skulle vurdere eventuell sentralisering av prematurfødte barn under 26 svangerskapsuker fra Ålesund Sjukehus til St. Olavs Hospital.

I rapporten legges det svært lite vekt på den kompetansen sykepleiergruppen ved Neonatal Intensiv Seksjon i Ålesund har. Som en av få nyfødtavdelinger oppfyller vi kriteriene i Helse Sør- Øst (HSØ) offentlige rapport, til antall spesialsykepleiere som skal ta vare på de ekstremt premature < 26 uker. Dette er ikke med i rapporten. Med tanke på at erfaring og et godt klinisk blikk er svært viktig i omsorgen for de ekstremt premature og mest sårbare barna, undrer vi oss over at en gjennomsnitts ansiennitet på over 15 år heller ikke vektlegges.

Rapporten fra Helse Sør-Øst brukes som retningslinje, uten at den er klassifisert som nasjonal standard.

Transportøkonomisk rapport mangler også. Værforhold, geografiske utfordringer og belastninger for den gravide eller det ekstremt premature og svært sårbare barnet berøres lite. Ekspertgruppen fant det ikke nødvendig å legge vesentlig vekt på reiseavstandene. Dermed legges det heller ingen vekt på familie og søsken, og hvilke konsekvenser og utfordringer langvarig adskillelse medfører for hele familien.  Erfaringer fra Helse Nord viser at det er en utfordring å transportere barna tilbake til lokalsykehuset før det har gått 6 – 8 uker, noe som samsvarer med våre erfaringer med transport tilbake fra St. Olavs Hospital.

Rapporten beskriver en bekymring for opprettholdelse av intensivmedisinsk kompetanse ved avdelingen i Ålesund i forhold til behandling av andre grupper nyfødte dersom vi ikke fortsetter å ivareta de ekstremt premature barna. Denne bekymringen deler vi.

– Volum er tilnærmet lik

Et annet moment som vektlegges sterkt er støttefunksjoner som kirurgisk kompetanse ved St. Olavs Hospital. Ikke alle universitetssykehus i samme kategori har denne støttefunksjonen. De ekstremt premature barna < 26 uker har erfaringsmessig svært sjelden behov for kirurgiske inngrep. Siden det tydelig uttrykkes at volum er viktig, bør kanskje kirurgi sentraliseres til ett sykehus i landet for denne pasientgruppen.

Forskning viser at det ekstremt premature barnet født før 26./28. svangerskapsuke har en umoden og sårbar hjerne, der annen stimuli enn det barnet ville opplevd i mors mage er ugunstig. Neonatal Intensiv seksjon i Ålesund er tilrettelagt, med gode fasiliteter og enerom.  Dette fremmer bruk av metoder som beskytter barnet, slik som NIDCAP/ Familiesentrert utviklingstilpasset omsorg og Kengurumetoden. Disse metodene er godt implementert og har vært brukt i vårt daglige arbeid i en årrekke. I Ålesund har vi landets eneste NIDCAP Training senter, der vi utdanner sykepleiere og leger fra andre nyfødtavdelinger. Ingenting av dette nevnes i rapporten.

Volumet av pasienter < 26 uker er tilnærmet lik ved de to sykehusene. Dette er så små tall at ekspertutvalget som er oppnevnt, selv sier at man ikke kan lese statistikk av materialet. Vi stiller oss derfor undrende til at de samtidig viser til statistikk innenfor enkelte områder, mens de utelater dette i andre sammenhenger. Avdelingene i Ålesund og Trondheim har begge særlig høy overlevelse blant de minste barna, sammenlignet med landet for øvrig.

BAKGRUNN: Ekspertgruppe anbefaler å samle neonatal i Trondheim

Habilitet

Ved utnevnelse av den rådgivende ekspertgruppen, stiller vi spørsmål ved habiliteten til noen av aktørene. Fagdirektøren ved HMN var den som oppnevnte ekspertgruppen, noe vi finner betenkelig med tanke på hans tilknytning til St. Olavs Hospital. En av representantene som var utnevnt i ekspertgruppen har dessuten vært sentral i utarbeiding av kriteriene for Helse Sør-Øst. To av representantene i ekspertgruppen er fra andre land, hhv Danmark og Sverige. Disse landene har begge sentraliserte tjenester til ekstremt premature barn. Disse to var heller ikke til stede ved vurdering av avdelingen i Ålesund. St. Olavs Hospital har dessuten et hospiteringsamarbeid med Rikshospitalet i København, hvor den ene representanten i ekspertgruppen er ansatt.

Helse Midt-Norge har ansvar for å opprettholde intensivtilbudet i Møre og Romsdal. Ingen andre helseforetak har valgt å nedgradere en allerede eksisterende kompetanse.

Vi sitter igjen med en opplevelse av at prosessen har hatt en retning fra starten som favoriserer en avdeling til fordel for den andre selv om forskjellene i kompetanse og systemkvalitet selv av ekspertgruppen anses som små.

Les også: – Dette handler om makt. Ikke om hva som er best for barna og familiene

Les også: – Dette har jeg ikke tenkt til å sitte stille og se på